நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு சேவைகள் ஆராய்ச்சி
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ஆராய்ச்சி

 

மனித வள முகாமைத்துவம், சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் வேலைத்திறன் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தல் ஆகியன தொடர்பிலான வேறுபட்ட விடயத் துறைகளில் ஆராய்ச்சிக் கருத்திட்டங்களை நிறுவனம் நடத்துகின்றது.

 NILS ஆல் வழங்கப்படும் சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு