ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන හැඳින්වීම
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා කාර්මික සාමය සහ සංහිඳියාව.

අධ්‍යාපනය, පර්යේෂණ සහ පුහුණුව තුළින් ඵලදායී කම්කරු සබඳතා වර්ධනය කිරීම පවත්වාගෙන යාම පිණිස ත්‍රෛපාර්ශ්වීය නියෝජනයට පහසුකම් සැපයීම.

ත්‍රෛපාර්ශ්වික නියෝජිතයන්ට අධ්‍යාපන, පුහුණු, උපදේශන සහ උපදේශාත්මක සේවා සැපයීමේ පරමාර්ථය සහ සේවා ස්ථාන සංහිඳියාවට පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණ ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය යටතේ වෘත්තීයමය ආයතනයක් ලෙස  ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය (ජා.ශ්‍ර.අ.අ.) 2007 සැප්තැම්බර් 11 වැනි දින ස්ථාපනය කරන ලදී.

2010 ඔක්තෝම්බර් 06 දින සහතික කරනු ලැබූ, 2010 අංක 12 දරන ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් මෙම ආයතනය සංස්ථාගත කරන ලදී.

ඉහත කී පනත මගින් අමාත්‍යවරයා වෙත පවරා ඇත බලතල ප්‍රකාරව ශ්‍රි ලංකාවේ කම්කරු විෂයබාර ගරු අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන පාලක මණ්ඩලයක් විසින් ආයතනය පරිපාලනය කරනු ලැබේ.

පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව පත් කරනු ලබන ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වන අතර “පාලක මණ්ඩලය” විසින් ඔහු වෙත පවරනු ලබන රාජකාරි ඉටු කිරීම ඔහුගේ වගකීම වේ.

ආයතනයේ අරමුණු සපුරාලනු පිණිස ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතන‍ය විසින් කටයුතු කරනු ලබන ප්‍රධාන විෂය ක්ෂේත්‍ර තුන වනුයේ කම්කරු නීති සහ කාර්මික සබඳතා, මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ සේවාස්ථාන ඵලදායිත්වයයි. එම විෂය ක්ෂේත්‍ර තුන වෙනම අංශ තුනකට පවරා ඇති අතර පුහුණු වැඩමුළු, කෙටිකාලීන පාඨමාලා, සහතික පත්‍ර සහ ඩිප්ලෝමා වැඩසටහන් ආදී සේවාවන් ගණනාවක් ඒවා  මගින් සපයනු ලබයි.

උපදේශන සහ උපදේශාත්මක සේවාවන් සැපයීමේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගනිමින්, නිෂ්පාදන සහ සේවා අංශයේ විවිධ ආයතන සඳහා සංයුක්ත සැලසුම්, උපාය මාර්ගික සැලසුම්, ක්‍රියාකාරී සැලසුම්, ශක්‍යතා අධ්‍යයන, මූල්‍ය ඇගයීම් සහ පරිපාටි අත්පොත් සම්පූර්ණ කිරීම දක්වා වූ පර්යේෂණ සහ අධ්‍යයන පැවැත්වීම මගින් ආයතනය රාජ්‍ය සහ සංස්ථා අංශයේ සංවිධාන කිහිපයකට සේවා සපයා තිබේ.

එසේම ජාත්‍යන්තර මට්ටමට සිය ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ නැංවීම සඳහා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය සහ ඉන්දියාවේ වී. වී. ගිරි ජාතික කම්කරු ආයතනය බඳු ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමග ජා.ශ්‍ර.අ.ආ. සබඳතා ඇති කර ගෙන තිබේ.

සිය විශේෂඥ ක්ෂේත්‍ර තුළ ආසියාවේ වඩාත්ම කීර්තිමත් ආයතනය බවට පත් වීමට ජා.ශ්‍ර.අ.ආ. අපේක්ෂා කරයි.

 විමසීම්