ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව භාෂා පුහුණු
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

භාෂා පුහුණුව

රැකියා සඳහා විවිධ රටවලට සංක්‍රමණය වන ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රම බලකායේ විදේශ භාෂා සහ වෘත්තීය ආරක්ෂක සහ සෞඛ්‍ය ක්‍රියා මාර්ගයන්ට අදාල දැනුම ඉහළ නැංවීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගනිමින්, වෘත්තිය ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ උපයෝගී දැනුම අන්තර්ගත වෘත්තියට අදාල කොරියානු සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා පුහුණූ පාඨමාලා පැවැත්වීමට ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය සැලසුම් සකස් කර තිබේ.

 විමසීම්