ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විමසීම් අප අමතන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
අප අමතන්න
ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය
267, පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය : +94 11 2786547
ෆැක්ස් : +94 11 2786547


reload.gif


විමසීම්