පවිත්‍රතා සේවකයින් සඳහා පුහුණුවක් සමඟ වෘත්තීය බලපත්‍රයක්

රු10,000.00

NILS අපගේ නවතම වැඩ සටහන – පිරිසිදු කිරීමේ සේවක , සේවිකාවන් සඳහා වෘත්තීය බලපත්රයක් ලබා දීම , පිරිසිදු සේවක සේවිකාවන්ගේ වෘත්තීය ගරුත්වය ඉහළට ඔසවා තැබීමේ අරමුණින් NILS ආයතනය විසින් පුහුණු පාඨමාලාවක් සමග වෘත්තීය බලපත්රයක් ලබාදීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.
අදම අයදුම් කරන්න.

Add to wishlist
Share

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “පවිත්‍රතා සේවකයින් සඳහා පුහුණුවක් සමඟ වෘත්තීය බලපත්‍රයක්”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *