356804546_829908588505665_2224844479853301541_n

GLOCAL Fair 2023 in Jaffna

சகோதரத்துவம் ஓங்கி ஒளிரவேண்டி அதற்கான நேசக் கரங்களை வடக்கிற்கு நீட்டும் தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் திரு.மனுஷ நாணயக்காரவின் எண்ணக்கருவுக்கு அமைய நடைமுறைப்படுத்தப்படும் GLOCAL உலகளாவிய கண்காட்சி 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15 மற்றும் 16 ஆம் திகதிகளில் யாழ்ப்பாணம் முற்றவெளி விளையாட்டரங்கில் நடைபெறவுள்ளது. தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சின் சேவைகளை யாழ்ப்பாணத்தில் முன்னெடுக்கும் அதேவேளை, உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புக் கண்காட்சியும் இதனுடன் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது இந்த இரண்டு நாட்களில் இரண்டு தென்னிந்திய முன்னணி நட்சத்திரங்களைக்கொண்ட இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கும் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன

උතුරට සහෝදරත්වයේ දෑත් දිගු කරමින් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක ග්ලෝකල් ෆෙයාර් 2023 ජුලි 15 සහ 16 යන දින දෙකේදී යාපනය මුට්‍රවේලි ක්‍රිඩාංගනයේදී පැවැත්වෙනවා. කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය වෙතින් ලබාදෙන සේවාවන් යාපනයට රැගෙන යන අතරවාරයේදී දේශීය හා විදේශීය රැකියා පොළක්ද මේ සමග ක්‍රියාත්මකයි. දකුණු ඉන්දියානු සුපිරි තරු පිරි සංගීත සැදෑවන් දෙකක් මෙම දින දෙකේදී පැවැත්වීමට සියලුම කටයුතු සූදානම්

Glocal Fair’ implemented according to a concept by Hon Labour & Foreign Employment Minister Manusha Nanayakkara, extending hands of brotherhood to North will be held on 15th and 16th July at Mutraveli Stadium, Jaffna. This will not only take services provide by Ministry of Labour and Foreign Employment to Jaffna but a local and foreign job fair will also take place. Further all the arrangements are made to host two musical evening in these two days with the participation of South Indian Super Stars.

348860526_1288685468737928_8065433005159989555_n copy

Training Workshop on “Develop Quality Work Environment for Industrial Harmony”

The National Institute of Labor Studies (NILS) is delighted to announce an upcoming training workshop on the topic of “Develop Quality Work Environment for Industrial Harmony.” The workshop will be held at Haupe Estate in Kahawate on May 16, 2023.

The objective of this workshop is to provide participants with practical knowledge and skills to create a conducive work environment that promotes industrial harmony. As organizations strive for success and productivity, it becomes imperative to establish an atmosphere where employees feel valued, motivated, and engaged.

During the workshop, participants will have the opportunity to engage in interactive sessions, case studies, and group discussions led by experienced industry professionals and labor experts. They will learn about various strategies and best practices for fostering a positive work culture, effective communication, conflict resolution, and employee engagement. Furthermore, the workshop will cover topics such as promoting diversity and inclusion, ensuring occupational health and safety, and implementing fair labor practices.

The training workshop is designed for human resource managers, labor relations practitioners, business owners, and other professionals interested in enhancing their understanding of creating a quality work environment. It will provide a platform for networking, sharing experiences, and gaining valuable insights into the latest trends and developments in the field of industrial harmony.

NILS is renowned for its expertise in labor research and its commitment to bridging the gap between theory and practice. By attending this workshop, participants will benefit from NILS’s vast knowledge base and gain practical tools and techniques that can be applied in their respective organizations.

We invite interested individuals and organizations to join us at the training workshop on May 16, 2023, at Haupe Estate in Kahawate. Don’t miss this opportunity to develop the skills necessary to cultivate a quality work environment that promotes industrial harmony. For registration and further details, please visit our website or contact our office.

We look forward to welcoming you to this enriching event that will contribute to fostering a positive work culture and improving labor relations.

PostIMG 1 (3)

Microsoft Excel 365 Advanced Skills

Content

➢ Using Logic statements to make decisions
➢ Data Management & handling using VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX and other
advanced functions
➢ Conditional Formatting
➢ Drop Down Lists & Unique
Values
➢ Pivot Tables & Pivot Charts
➢ Text Functions
➢ Time & Date Functions

15th, 16th & 17th
February 2023
08.30 am- 5.00 pm

20,500/=
(Certificates, Stationeries, Lunch
& refreshments included)

Introducing the Microsoft Excel 365 Advanced Skills workshop designed for Development Officers in Management Assistance engaged in public sector support services related to procurement, including Technical Officers, other related officers, and officers in equivalent categories.

This workshop is designed to provide attendees with advanced Microsoft Excel skills that will help them streamline their work processes and improve their productivity. The workshop will cover a variety of topics, including using logic statements to make decisions, data management and handling using VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX and other advanced functions, conditional formatting, drop-down lists, unique values, pivot tables, pivot charts, text functions, time, and date functions.

By attending this workshop, attendees will learn how to automate repetitive tasks, organize and analyze data more effectively, and gain insights into complex data sets. This workshop will also enable attendees to develop more efficient and effective strategies for managing data and generating insights, which will ultimately lead to improved decision-making and enhanced organizational performance.

This workshop is ideal for Development Officers in Management Assistance, Technical Officers, other related officers, and officers in equivalent categories who work in the public sector and want to advance their Microsoft Excel skills. Whether you are an experienced Excel user or just getting started, this workshop will provide you with the advanced skills and knowledge needed to take your work to the next level.

Don’t miss this opportunity to enhance your skills and increase your productivity. Sign up for the Microsoft Excel 365 Advanced Skills workshop today and take your Excel skills to the next level.

PostIMG 1 (2)

Procurement Process For Support Staff

Content
> Definition of procurement with those objectives
> Competition laws related to procurement
> Procurement Authority Limits and Committees
> Prior procurement requirements
> Basics of procurement methods and the same matters
> Preparation of procurement documents
> Deposit Process and Guarantees
Purposes
Participants in the training program will gain the following abilities:

Procurement of work stations for State and Provincial Council institutions, sales of supplies and services, improvement of task formalities' effectiveness, and development of accountability knowledge and skills.

Target Audience

Development Officers in Management Assistance engaged in public sector support services related to procurement, including Technical Officers, other related officers, and officers in equivalent categories.

 • Course details:
  • Date: 20th and 21st March 2023
  • Time: 08:30 am to 04:30 pm
  • Venue: Delawa Tha- Dapagawaga
  • Medium: Sinhala
  • Methodology: Discussion, Group Activities
  • Course fee: Rs.10,000 per day*
  • Includes: Catering, training requirements, certificate*
 • Contact information:
  • Name: National Institute of Labor Studies
  • Address: Forest Floor 2, Labor General Office, Narahenpita, Colombo 05
  • Phone number: 011 2 786 548 / 47
  • Email: admin@nils.gov.lk
  • Website: www.nils.gov.lk
 • Note: All letters should be written in the name of “National Institute of Labor Studies”.

PostIMG 1 (5)

Answering Audit Queries

We are excited to announce our latest workshop: Mastering Internal and External Audits. This workshop is designed to provide teachers, accountants, and other interested parties with the tools necessary to effectively handle internal and external audits in the state sector. The workshop covers topics such as regulations related to internal and external audits, the impact of internal and external audits on the overall planning of a company, and strategies for optimizing query size.

Target Audience: This workshop is specifically designed for teachers and accountants who are responsible for handling internal and external audits in the state sector. However, other interested parties are welcome to attend.

Objectives: The objective of this workshop is to help participants:

 • Understand the rules and regulations related to internal and external audits
 • Recognize the impact of internal and external audits on overall company planning
 • Collaborate with internal and external audit staff to optimize audit benefits
 • Learn how to identify and answer internal and external audit queries
 • Understand audit criteria and take appropriate action
 • Identify community activities and refresh the way government officials work there

The workshop covers a variety of important topics, including the rules and regulations related to internal and external audits, the impact of these audits on overall company planning, and the benefits of collaborating with internal and external audit staff. Participants will also learn how to optimize query size and identify and answer internal and external audit queries, as well as understand audit criteria and take appropriate action. Additionally, the workshop covers the importance of identifying community activities and refreshing the way government officials work there.

Our Mastering Internal and External Audits workshop is a must-attend event for anyone involved in internal and external audits in the state sector. It will provide valuable tools, strategies, and insights that participants can apply immediately to their work. We look forward to seeing you there!

PostIMG 1 (4)

Maintaining the Anchorage of a Personal File

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me, that it might be the mirror of my soul, as my soul is the mirror of the infinite God!

O my friend — but it is too much for my strength — I sink under the weight of the splendour of these visions! A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me.