ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ශාලා පහසුකම්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ශාලා පහසුකම් වෙන් කර ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම

සංවිධානය/සංවිධායක
සම්බන්ධ විය යුතු පුද්ගලයා
තනතුර
ලිපිනය
දුරකථන අංකය
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපැල
සම්මන්ත්‍රණයේ නම
සහභාගිවෙන්නන් සංඛ්‍යාව


අවශ්‍ය ශාලා පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර
  අවශ්‍ය ශාලාව
ආසන
මුදල (රු)
එක් දිනකට
අවශ්‍ය දිනය
අවශ්‍ය වේලාව (පැය)
සිට
දක්වා
ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරය (වායු සමනය කර ඇත)
60
-
Lecture Room 01 (AC)
30
-
දේශන ශාලා අංක 02 (වායු සමනය කර ඇත)
30
-

අවශ්‍ය උපාංග
උපාංග
මුදල (රු.)
ප්‍රමාණය
මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටරය
-
ලැප්ටොප් පරිගණක
-
රැහැන් රහිත මයික්‍රොපෝන
-
මහජන ඇමතුම් පද්ධතිය
-
රූපවාහිනී
-
පිත්තල පහන
-

අහාර විස්තර
අහාර විස්තර
මුදල (රු.)
එක් පුද්ගලයෙට
ප්‍රමාණය
සුළු කෑම සමග උදෑසන තේ
-
දිවා ආහාරය
-
සුළු කෑම සමග සවස තේ
-
සටහන්
  • සේවා ලබාගැනීම ස්ථිර කිරීමේදී ගාස්තුවලින් 50% ක් ගෙවිය යුතු අතර, ඉතිරි මුදල අදාල වැඩමුළුවට දින හතකට පෙර ගෙවිය යුතුය.
  • චෙක්පත් “ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යාපන ආයතනය” නමින් ලිවිය යුතුය.
  • සේවා ලබාගැනීමේදී ජා.ශ්‍ර.අ. ආයනතයේ නීතිරීති සහ රෙගුලාසි වවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online  විමසීම්