ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුහුණු වැඩසටහන් සේවා ස්ථාන ඵලදායිතාව
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවා ස්ථාන ඵලදායිතාව

ඩිප්ලෝමා සහ සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සමගින් කෙටිකාලීන පුහුණු පාඨමාලා සහ පුහුණු වැඩමුළු, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබයි. ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා තොරා ගනු ලබන අපේක්ෂකයන් වන්නේ  යෝග්‍ය සේවා අත්දැකීම් සහසිත පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලවල උපාධිධාරින්ය. එසේ වුවත්, විෂය ක්ෂේත්‍රයේ නිරාවරණය සහ අත්දැකීම් පිළිගනිමින් රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශ යන දෙකෙහිම ආයතනවල මධ්‍යම මට්ටමේ සහ මධ්‍ය වෘත්තික විධායක නිලධාරීන්ටද, මූලික උපාධියක් නොමැති වුවද, ලියාදිංචි වීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.

මෙම වැඩසටහන් සඳහා තාක්ෂණීක දායකත්වය සපයන සම්පත්දායකයන් වනුයේ විශ්වවිද්‍යාලයන්හි සහ ජාතික මට්ටමේ ආයතනවල යෝග්‍ය ජාතික සහ අන්තර්ජාතික සුදුසුකම් සහිත මහාචාර්යවරු සහ කථිකාචාර්යවරුන්ය. එසේම, පුහුණුලාභීන් සමග අත්දැකීම් බෙදා හදා ගනිමින් අදාල පුහුණු වැඩසටහන් වල සම්ත්දායකයන් ලෙස ප්‍රමාණවත් අධ්‍යාපන පසුබිමක් සහිත වසර කිහිපයක පළපුරුද්ද සහිත කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු විනිශ්චය සභා ආදී ආයතනයන්හි වත්මන් සහ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් බඳු වෘත්තිකයන්ද වෘත්තිය සමිති නායකයන්ද සිය සේවය ලබා දෙයි.

 

ඩිප්ලොමා පාඨමාලා

Workplace Productivity Enhancement

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Administrators, Trade Unionists and others who aspire to hold managerial positions

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain te evolution of productivity concepts in Europe and in Japan and productivity tools and techniques (5S, Supper 5S, Kaizen, KSS, SSS, QCC, TPM, TQM, CAD, CAM, BPN and Benchmarking, Value Engineering, BPR, Balance Scorecard, Six Sigma. Knowledge Management, GP);
 • Explain productivity measurement techniques (macro and micro  partial/total productivity), productivity promotion methods;
 • Ensure quality standards and workplace safety
 • Analyze an entity and a situation, identify problems, and formulate projects to solve them and implement as a consultancy (process or expert); and
 • Demonstrate skills required to convince others (at various levels) as a change agent in a work environment.

Modules

 1. Productivity Concepts, Basic Productivity tools and Techniques
 2. Advanced Productivity Tools and Techniques
 3. Productivity Analysis and Measurements
 4. Motivation for Higher Productivity
 5. Research Methodology
 6. Globalization and productivity challenges, ISO and Green Productivity
 7. Occupational safety and Health for higher labour productivity
 8. Consultancy skill development for productivity experts
 9. Quality improvement for higher productivity-SLS and ISO
 10. Results based productivity project management

Methodology

Lectures, discussions, group exercises, take-home assignments, presentations, role plays, simulations, field visits and an action learning project.

Duration

2018.07.01 One Year (Conducted only on Sundays)

Medium

English

Fee

Rs. 75,000/- + Rs. 2000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:59
 

සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා

Advanced Productivity Tools and Techniques

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Productivity & Quality Circle leaders, and others interested in productivity

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain and apply Productivity Tools, Super 5S,TQM, JIT Lean system TPM, CAD, CAM, BPR, VE, Balanced Score Card and Six Sigma;
 • Implement a Best Practices & bench marking
 • Design and implement a Business Process Reengineering project to enhance productivity;
 • Introduce Knowledge Management to enhance productivity of an organization; and
 • Analyze a situation, identify problems, and provide consultancy services on productivity Enhancement.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (12 Aug 2018 -16 Sep 2018)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:40
 

Consultancy Skills Development for Productivity Experts

For Whom

Managers, Executives, Productivity & Quality Circle Leaders, Productivity Experts and others interested in productivity.

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Analyze a situation, identify problems, causes and effects and formulate projects to solve problems;
 • Plan the implementation and monitoring mechanisms to ensure results;
 • Communicate and negotiate effectively to convince all stakeholders and to get the support of them;
 • Make effective presentation with power point slide shows;
 • Build effective and efficient teams and lead them; and
 • Work hard to implement productivity enhancement projects and ensure achievement of expected results.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (10 March 2019– 21 April 2019)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:42
 

Globalization and Productivity Challenges, ISO and Green Productivity

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Productivity & Quality Circle leaders, Productivity Experts and others interested in productivity.

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Describe the aspects related to globalization and emerging challenges;
 • Explain the concept, aspects and essential features of good governance;
 • Explain the concept of corporate social responsibility (CSR) and global and local best practices;
 • Explain and implement green productivity concepts and meet ISO 14000 standards
 • Apply participatory management approaches in business operations successfully.

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, and Take-home Assignments

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (16 Dec 2018 – 20 Jan 2019)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:42
 

Motivation for Higher Productivity

For Whom

Managers, Executives, Administrators, Trade Unionists and Productivity Practitioners

Objectives

After successful completion of the course, Participants should be able to:

 • Explain the concepts of productivity and labour productivity, and measurement methods;
 • Explain motivation theories and the relationship between motivation and labour productivity;
 • Explain productivity based wage systems;
 • Explain participatory management approaches;
 • Lead and motivate a labour force and enhance labour productivity; and
 • Strengthen labour relations and motivate workers.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (24th September 2017 – 29th October 2017)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

English

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 05:26
 

Occupational Safety and Health for Higher Labour Productivity

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Supervisors, Safety Officers and Security Officers

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the concept of occupational safety and health (OSH), importance of promotion, and legal provisions;
 • Explain the physical and chemical hazards in the workplace and prevention techniques;
 • Describe the roles of a safety officer to ensure workplace safety;
 • Explain legal provisions for ensuring OSH in Sri Lanka;
 • Explain the relationship between productivity and safety; and
 • Examine a workplace and develop an action plan to improve work environment to minimize accidents.
 • Explain to organize and implement fire fighting activities

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments, and Field Visits

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (01st April 2018 – 20th May 2018)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 05:04
 

Productivity Analysis and Measurements

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Productivity & Quality Circle Leaders, and others interested in productivity

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the need for measuring productivity;
 • Explain the concepts of partial and total productivity and productivity measurement systems;
 • Design and implement productivity linked wage systems;
 • Explain national and international productivity and quality awards systems and evaluation criteria;
 • Examine a work environment and analyze the entire business situation and develop a project for productivity enhancement; and
 • Serve as an expert or process consultant.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (23 Sep 2018 – 28 Oct 2018)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

Serve as an expert or process consultant.

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:41
 

Productivity Concepts, Basic Productivity Tools and Techniques

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Productivity & Quality Circle Leaders and others interested in productivity

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain productivity concepts and different definitions;
 • Explain and apply productivity tools and techniques (5S, Kaizen, Tai Ich Ohno’s seven wastes and quality tools, Why Why analysis, QCC etc.);
 • Examine any work environment and determine most appropriate productivity tool/techniques to apply;
 • Apply the productivity tools and techniques  as a project and improve productivity; and
 • Convince top management, workers, trade unionists and other stakeholders on the need for productivity enhancement.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (01 Jul 2018 -05 Aug 2018)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:39
 

Quality improvement for higher productivity - SLS and ISO

For Whom

Managers, Executives, Productivity & Quality Circle Leaders, Productivity Experts and others interested in productivity.

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Describe the relationship between productivity and quality
 • Explain quality management systems
 • Apply the quality concepts to increase value added for goods/services
 • Design and install effective quality systems;
 • Describe quality standards (SLS, ISO) certification
 • Measure, analyze and improve the quality to satisfy customers/clients and to be productive

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (10 March 2019 - 21 April 2019)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:43
 

Research Methodology

For Whom

Managers, Trade Unionists, Academics and others who wish to design and/or implement research/ survey/ action learning projects

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;
 • Collect representative unbiased data and analyze using statistical and analytical tools required for research;
 • Formulate a research project and write a proposal;
 • Implement a research/survey/action learning project; and
 • Write a comprehensive report to present findings.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (05th November 2017 – 17th December 2017)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 04:55
 

Results Based Productivity Project Management

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Productivity & Quality Circle Leaders, Productivity Experts and others interested in productivity.

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Analyze a situation and identify productivity related problems, causes and effects;
 • Analyze the problems using  suitable methods;
 • Determine most appropriate productivity tools and techniques to solve problems;
 • Determine objectives, list activities, calculate the time requirement using critical path analysis;
 • Draw up Gantt chart and develop a monitoring and controlling mechanism; and
 • Explain the methods to obtain participation of stakeholders at all stages of project management.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (28 April 2019 – 02 June 2019)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:44
 

Certificate Courses ( Special )

Basic productivity Tools and Techniques

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Productivity & Quality Circle Leaders and others interested in productivity

Objectives

After successful completion of the course, Participants should be able to:

 • Explain productivity concepts and different definitions;
 • Explain and apply productivity tools and techniques (5S, Kaizen, Tai Ich Ohno’s seven wastes and quality tools, Why Why analysis, QCC etc.);
 • Examine any work environment and determine most appropriate productivity tool/techniques to apply;
 • Apply the productivity tools and techniques  as a project and improve productivity; and
 • Convince top management, workers, trade unionists and other stakeholders on the need for productivity enhancement.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Tuesdays only (06 February 2018 -13 Mar. 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:45
 

Advanced Productivity Tools and Techniques

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Productivity & Quality Circle leaders and others interested in productivity

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain and apply Productivity Tools, Super 5S,TQM, TPM, CAD, CAM, BPR, VE, Balanced Score Card and Six Sigma;
 • Design and implement a Business Process Reengineering project to enhance productivity;
 • Explain and apply the concept of Green Productivity
 • Introduce Knowledge Management to enhance productivity of an organization; and
 • Analyze a situation, identify problems, and provide consultancy services on productivity enhancement.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Thursdays only (04 May 2018 - 08 June 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:46
 

Management of Labour Productivity

For Whom

Directors, Senior Managers, Administrators,  Experienced Managers,  HR Professionals Project Managers,

Objectives

At the end of the Certificate Course, participants should be able to:

 • Explain Labour Productivity
 • Describe why Labour Productivity is important
 • Measures of Labour Productivity
 • Job, Role Design and Development
 • Recruitment & Selection, Induction & Release
 • Job Evaluation & Pay Structures
 • Training and Development
 • Explain and apply Work Study techniques
 • Design and implement a  Office layout
 • Explain Productivity based wage systems.
 • Lead and motivate a labour force and enhance labour productivity and
 • Strengthen labour relations and motivate workers.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Fridays only (04 September 2018 - 09 October 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:47
 

තෙදින වැඩමුළු

Productivity Concepts and Practices

Type

Training workshop

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Trade Unionists, Public Officials, and Productivity Practitioners

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain historical background, the evolution of the concepts and definitions of productivity;
 • Describe the concepts and implementation mechanism of productivity tools (5S, Kaizen, QCC, TPM, TQM)
 • Basic concepts of productivity measurement, single factor productivity and total factor productivity; and
 • Formulate and implement a productivity enhancement plan and monitor and progress review to ensure results.

Methodology

Lectures, Discussions, Video Films & Group Exercises.

Duration

Three days (27, 28, 29 Nov  2018)

Timing

From 0830hrs  - 1700hrs

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 8,000/=(Certification, Training aids, Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:04
 

Super 5S and Kaizen management

For Whom

Junior Managers, Supervisors, Trade Unionists, Public Officials, Administrators, and Office Managers

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the concept of Super 5S and implementation methods for optimum productivity and quality;
 • Describe the concept and implementation mechanism of Kaizen management for continuous improvement;
 • List and explain 5S auditing and controlling techniques; and
 • Develop and implement Super 5S plan at the workplace, monitor and ensure results.

Methodology

Lectures, Discussions, Video Films & Group Exercises

Duration

Three days (08, 09, 10 Aug  2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 8,000/= (Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:07
 

දෙදින වැඩමුළු

Industrial Safety for Higher Productivity

Type

Training Workshop

For Whom

Executives, Supervisors, Safety officers and allied grades

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the concepts of occupational safety and health;
 • Introduce TPM concepts to enhance industrial safety;
 • Describe the relationship between industrial safety and productivity;
 • Organize and supervise effective safety programmes in their enterprises; and
 • Initiate, develop and conduct training programmes that will inculcate safety consciousness among the work force.

Methodology

Lectures, Discussions, Group work, Video films

Duration

Two days (26, 27 Mar 2018)

Medium

English/Sinhala

Fee

Rs. 6000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:28
 

Knowledge Management for Productivity and Quality Enhancement

Type

Training Workshop

For Whom

Administrators, Managers, Executives and Supervisory grades officers

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the evolution of knowledge management concept and the relationship with productivity;
 • Describe the aspects and techniques associated with knowledge management and the benefits to the organization;
 • Explain the basic characteristics of a learning organization and the benefits;
 • Convert a traditional organization into a learning organization and introduce knowledge management concepts to gain higher productivity; and
 • Use ICT for knowledge management

Methodology

Lectures, Discussions, Group work, Presentations

Duration

Two days (26, 27 Apr 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:30
 

Participative Approaches for Productivity Enhancement

Type

Training

For Whom

Mangers, Production Supervisors, Productivity Practitioners, Executives in Service Organizations, Trade Union Leaders and members

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Describe basic management approaches and effectiveness of participatory management;
 • Explain the concept of quality circles, work improvement teams, employee suggestion schemes;
 • Introduce participatory approach of management to the organization and empower employees and get them involved in decision making; and
 • Motivate employees through appropriate approaches such as gain sharing, productivity linked wage systems.

Methodology

Lectures, Discussions, Group work and Presentations

Duration

Two days (09, 10 May 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:27
 

Quality Control Circles (QCC)

Type

Training

For Whom

Managers, Executive, Productivity and QCC Leaders and others interested in Productivity

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the purpose, benefits and methods of operation of QCC;
 • Describe Tai-IchiOhno's seven quality tools, brainstorming and why why analysis;
 • Apply simple QCC techniques and possess problem solving skills and skills for of effective participation in QCC activities; and
 • Work and lead with closer human relations with fellow workers through group dynamics and working as a team

Methodology

Lectures, Discussions, Group work

Duration

Two days (03, 04 April 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:27
 

Six Sigma

Type

Training workshop

For Whom

Managers, Executives, Supervisors and Productivity Coordinators

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the purpose of descriptive statistics
 • Calculate mean, mode, median and standard deviation of a set of data;
 • Explain the basic attributes of a normal curve;
 • Explain the concept of six sigma; and
 • Use six sigma concept to improve productivity and quality of goods and services;

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Case Studies

Duration

Two days (25, 26 Jun. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:30
 

Time Management for Higher Workplace Productivity

Type

Training workshop

For Whom

Managers, Executives, Supervisors and officers from Production and Service Sector Organizations

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the importance of time management;
 • Explain effective ways of managing time for better results; and
 • Manage time and enhance personal and organizational productivity.

Methodology

Lectures, Discussions. Case studies

Duration

Two days (26, 27 Feb 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/= (Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:26
 

Total Quality Management

Type

Training workshop

For Whom

State and Private sector Managers, Executives, Supervisors and Quality Circles Leaders

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the concept of Total Quality Management (TQM) and related aspects;
 • Define term quality and explain related aspects;
 • Explain the elements of TQM;
 • Use the concept of TQM in a work environment of production of goods or services; and
 • Measure, analysis and improve of quality to satisfy customers/ clients and to be productive.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Role plays

Duration

Two days (25, 26 July 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:25
 

එක්දින වැඩමුළු

Concept to Balanced Scorecard

Type

Seminar

For Whom

Managers, Policy Makers, Trainers and Administrators

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Describe the concept of balanced scorecard and related aspects;
 • Develop an outline of strategic planning - vision, mission, goals, objectives and strategies;
 • Explain how to determine most relevant key performance indicators and maintain databases and records for monitoring and reporting; and
 • Plan and smoothly implement a programme to introduce balanced scorecard as a management tool for better results.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Work

Duration

One day (14 June -2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:39
 

Gain Sharing: As a Productivity Tool

Type

Seminar

For Whom

Employers, Managers, Supervisors, Employee Representatives

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Explain the evolution of the concept of productivity and few basic productivity tools;
 • Describe the importance of participatory approach for productivity enhancement;
 • Explain the benefits of productivity enhancement to workers, companies and society at large; and
 • Describe the concept of gain sharing design a system for fair sharing of productivity gains.

Methodology

Lectures, Discussions and Case Studies

Duration

One day (23 July. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:39
 

Introduction to Green Productivity

Type

Seminar

For Whom

Managers, Executives, Environmentalists, Policy Makers

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Explain the concept of sustainable development
 • Describe the relationship between sustainable economic development and environment protection
 • Explain the evolution of green productivity concepts, tools and techniques
 • Explain the principles, benefits and methodology of green productivity

Methodology

Lectures, Discussions and Video Shows

Duration

One Day (03 October 2017)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 07:56
 

Introduction to Productivity

Type

Training Workshop

For Whom

Managers, Supervisors, Trade Unionists

Objectives

At the End of the seminar participants should be able to:

 • Explain the evolution of productivity concept, tools and techniques;
 • Describe the benefits of productivity enhancement to employers, employees and society;
 • Implement few simple productivity tools (5S, Kaizen); and
 • Plan and implement productivity improvement activities.

Methodology

Lectures, Discussions, Video Films and Group Activities

Duration

One day (26 Sep 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:37
 

Introduction to Productivity Measurements

Type

Seminar

For Whom

Managers, Executives, Administrators, Productivity Leaders, Trade Unionists

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Explain concept of productivity and latest development
 • Explain the concepts of productivity measurement system
 • Analyze a business and measure partial and total productivity
 • Describe the labour productivity standards in Sri Lanka as against other countries

Methodology

Lectures, Discussions, Video Shows

Duration

One Day (12  Jun. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:38
 

Kaizen Management

Type

Workshop

For Whom

Managers, Administrators, Supervisors, Trade Unionists, Trainers

Objectives

At the end of the workshop, participants should be able to:

 • Describe the concept and practice of Kaizen Management System with few examples;
 • Explain the importance of participatory management and how to set up a Kaizen Suggestion Scheme (KSS);
 • Present few cases of Kaizen improvements and quantitative and qualitative results achieved; and
 • Design and implement a plan of action to adopt Kaizen management approach to an organization

Methodology

Lectures, Discussions, Case Studies, Group work.

Duration

One day (26 April 2017)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 07:53
 

Super 5S as a Productivity Tool

Type

Workshop

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Team Leaders and Trainers

Objectives

At the end of the workshop, participants should be able to:

 • Describe and compare the concepts of 5S and Super 5S;
 • Explain the additional benefits of implementing Super 5S;
 • Demonstrate implementing few activities linked to Super 5S; and
 • Develop and implement a plan of action to introduce Super 5S to an organization.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Case Studies

Duration

One day (27 March 2017)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 07:52
 

Tai ichi ona’s Seven Wastes

Type

Seminar

For Whom

HR managers, Quality Circle Members, Productivity Trainers, Executives, Supervisors, Factory managers

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the basic concept of productivity
 • Describe Tai ichi ona’s Serve wastes
 • Formulate and Implement productivity enhancement project
 • Improve productivity with simple methods by eliminating waste

Methodology

Lectures, Discussions, Group work

Duration

One day (19 Sep 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:37
 විමසීම්