ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සම්පත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සම්පත්

ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනයේ නිල කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය නොවන විටදී, පුහුණු වැඩසටහන්, සම්මේලන, වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ සහ රැකියාවන්ට අදාල කාර්යයන සඳහා ආයතනයේ පහත දැක්වෙන පුහුණු පහසුකම් ඉතා සහන මිල ගණන් යටතේ කුලී පදනමින් ලබා ගත හැක.

පුහුණු පහසුකම මේස සහිත ආසන ධාරිතාව දිනක කුලිය (රු.)
ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරය 60 12,000
දේශන ශාලා අංක 01 30 6,000
දේශන ශාලා අංක 02 30 6,000

 


ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරය

 විමසීම්