ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සේවාවන් විභාග පැවැත්විම
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විභාග පැවැත්වීම

ජා.ශ්‍ර.අ.ආ. විසින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්වලට අදාල විභාග වලට අමතරව, රාජ්‍ය, අර්ධ - රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශයේ ආයතනයන් සඳහා බඳවා ගැනීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සහ උසස් කිරීම් සඳහා වන විභාග වෘත්තිය මට්ටමින් පවත්වනු ලැබේ. ආයතනය විසින් විභාග පැවැත්වීමේදී පවත්වාගනු ලබන ප්‍රධාන ලක්ෂණ වන්නේ රහස්‍යභාවය පවත්වාගැනීම සහ ඉහළම මට්ටමේ වෘත්තීය ප්‍රමිති සහතික කිරීම සහ සාධාරණ කාලරාමුවක් තුළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමයි. අපේක්ෂකයන් 300 ක් දක්වා පහසුවෙන්ම විභාග පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ජා.ශ්‍ර.අ.ආ. සතුය.

 විමසීම්