ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සේවාවන් උපදේශන
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

උපදේශන

ආයතනය ආරම්භයේ සිටම රාජ්‍ය, අර්ධ - රාජ්‍ය, සංස්ථා අංශයේ සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල ඉල්ලීම පරිදි උපදේශන පැවරුම්ප වත්වා තිබේ. තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ සංයුක්ත සැලසුම්, ශක්‍යතා අධ්‍යයන, පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති යෝජනා, කළමනාකරණ සැලසුම් යෝජනා, මාර්ග සිතියම් ක්‍රියාත්මක කිරීම, උපාය මාර්ගික සැලසුම්, පටිපාටි අත්පොත්, මූල්‍ය සමාලෝචන පිළියෙල කිරීම ආයතනයේ අත්දැකීම් අතරට අයත් වේ. ආයතයනයේ විශේෂඥයන්ගේ දැනුමට අමතරව, අදාළ සියලු විෂය ක්ෂේත්‍ර සඳහා විශේෂඥයන් සංචිතයක් සිටින අතර දුරකථන ඇමතුම් මගින් කැඳවා ඔවුන්ගේ සේවා ලබා ගනී.

 විමසීම්