ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සේවාවන් පර්යේෂණ
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පර්යේෂණ

 

මානව සම්පත් කළමනාකරණය, අලෙවිකරණය සහ සේවාස්ථාන ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම ආදී විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාල පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති ආයතනය මගින් පවත්වනු ලබයි.

 විමසීම්