ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන උපදේශක මණ්ඩලය
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක

ගරු. ඩබ්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතා
අමාත්‍ය - කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය

පාලක මණ්ඩලය

ගෝඨාභය ජයරත්න මහතා
ලේකම් - කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය
සභාපති - ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය

ඩබ්.එම්. චාන්දනී අමරතුංග මහත්මිය
කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

සමන් ඩී. වඩුගේ මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය


මහාචාර්ය කේ. සුනිල් චන්ද්‍රසිරි මහතා


ඒ.එස්. ඉලන්ගම්ගේ මහත්මිය
අතිරේක ලේකම් - නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය


ඩබ්.එම්. චන්ද්‍රසිරි මහතා
අධ්‍යක්ෂ - කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය


සී.එච්. රණතුංග මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

සමන්ති සේනානායක මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් - රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

ආර්.බී. ගන්කෙවල මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

ඒ.එල්. දේවේන්ද්‍ර මහතා
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ මහ ලේකම් - (වෘත්තීය සමිති)

සී.බී. මායාදුන්න මහතා
නීතිඥ

ජේ.එම්.එන්. ජයසිංහ
Co-op Chairman - Labour Field

එම්.ඒ.එම්.ඒ. මොරගොඩ මහතා

රොහාන් ජී. පන්ඩිතකෝරලගේ මහතා
අධ්‍යක්ෂ - එයිට්කන් ස්පෙන්ස් කෝපරේට් ෆිනෑන්ස් සමාගම

ඩබ්.එන්.එස්. වික්‍රමසිංහ මහතා

ඩබ්.එම්.කේ.එන්. වීරසිංහ මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - ලංකා සේවක සම්මේලනය

කේ. ධර්මශ්‍රී වීරසිංහ මහතා

පී.එස්. අරඹවත්ත මහත්මිය

 විමසීම්