நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு மொழி பயிற்சி
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மொழிப் பயிற்சி

தொழிலுக்காக வேறுபட்ட நாடுகளுக்கு புலம்பெயரும் இலங்கையின் வேலைப் படையின் சம்பந்தப்பட்ட வெளிநாட்டு மொழிகள் மற்றும் தொழில்நிலையிலான பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நடவடிக்கைகள் ஆகியன மீதான அறிவை மேம்படுத்தும் அவசியத்தை அங்கீகரித்து, தொழில்நிலைப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நடவடிக்கைகள் ஆகியன மீது பிரயோகிக்கக்கூடிய அறிவுடன் பதிக்கப்பட்ட தொழில்நிலை தொடர்பிலான கொரிய மற்றும் ஆங்கில மொழி பயிற்சிநெறிகளை நடத்துவதற்கு தேசிய தொழில் கற்கைகள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

 NILS ஆல் வழங்கப்படும் சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு