ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉල්ලීම මත පුහුණුව
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

 

ජා.ශ්‍ර.අ. ආයතනයේ වාර්ෂික ප්‍රකාශ පත්‍රයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති නියමිත පුහුණු සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වලට අමතරව, කාර්මික සබදතාවන්හි ත්‍රෛපාර්ශ්වික නියෝජිතයන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය කිරීමට අදාල විෂය ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව සේවාලාභී සංවිධාන විසින් හඳුනා ගත් පුහුණු අවශ්‍යතා ආයතනය ඉටු කරනු ලබන අතර එය ආයතනය තුළදී හෝ ‍සේවාලාභියාට පහසු ස්ථානයකදී සිදු කරයි. පුහුණුලාභී කාණ්ඩ සඳහා ඉහළ, මධ්‍යම සහ රේඛීය කළමනාකරණයේ සාමාජිකයන්, වෘත්තිය සමිති නායකයන් මෙන්ම සේවකයන්ද අයත් වීමට ඉඩ ඇති අතර විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ට සේවා ස්ථාන ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම ධනාත්මක චින්තනය සහ කාර්මික සංහිඳියාව සඳහා කම්කරු නීති ආදිය අන්තර්ගත වීමට ඉඩ ඇත.

 
Human Resource Management


Disciplinary Procedure (Government)

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Inquiring Officers and trade Unionists

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 1. Explain basic functions of HR Management
 2. Describe common features of a disciplinary procedure and develop such procedures
 3. Conduct investigations, domestic inquiries and record statements
 4. Write reports on domestic inquiries and design Charge sheets and initiate formal disciplinary actions
 5. Prosecute, lead evidence in formal  disciplinary inquiry
 6. Provide information and assist lawyers in dealing with cases in Labour tribunals
 7. Review procedures, Regulatory and make recommendations  for improvement

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

Six weeks – Conducted on Mondays only (04 June 2018 – 09 July 2018)

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs- 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 16 වෙනි සිකුරාදා, 05:08
 

Disciplinary Procedure (Private Sector)

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Inquiring Officers and trade Unionists

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 1. Explain basic functions of HR Management
 2. Describe common features of a disciplinary procedure and develop such procedures
 3. Conduct investigations, domestic inquiries and record statements
 4. Write reports on domestic inquiries and design Charge sheets and initiate formal disciplinary actions
 5. Prosecute, lead evidence in formal  disciplinary inquiry
 6. Provide information and assist lawyers in dealing with cases in Labour tribunals
 7. Review procedures, Regulatory and make recommendations  for improvement

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

Six weeks – Conducted on Mondays only (10 August 2018 – 14 September 2018)

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs- 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 16 වෙනි සිකුරාදා, 05:08
 

English for Office Management

For Whom

Government Officials, those who are aspire to be

Objectives

Provide job oriented knowledge on basic skills in English language for Officials :

Content

 • Conversational Skills
 • Telephone Techniques
 • Conducting Meetings
 • Interview Techniques
 • Expressing Opinions
 • Public Speaking
 • Presentation Techniques
 • Reading  Skills for academic purposes

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

weeks – Conducted on Fridays only (07 March 2018 – 18 April 2018)

Medium

English

Timing

From 0900hrs- 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 16 වෙනි සිකුරාදා, 05:22
 

Human Resource Management; Concepts and Practices

For Whom

Managers (Personal, Human Resource), Executives, Supervisors, Administrators and Entrepreneurs

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the basic concepts of management;
 • Compare and contrast Personal Management and Human Resource Development;
 • Describe the legal framework related to HRM;
 • Explain the concept and importance of Human Resource Development and Labour Rights;
 • Explain common, individual and group behavior patterns and organization culture; and
 • Deal with workers, trade unions and manage people as to achieve pre-determined organization goals.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Case Studies and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Tuesdays only (04th April 2017 -15th May 2017)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

Explain the basic concepts of management;

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 05:50
 

Social Security

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Supervisors, Safety Officers and Security Officers

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the development of concepts associated with social security and practices in Sri Lanka.
 • Describe the legal provisions in general, based on each act/ordinance and applicability
 • Asses EPF and ETF contributions, entitlements and gratuity

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments

Duration

-

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 15,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 05:53
 

Terms and Conditions of Employment

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Supervisors, Trade Unionists and others who aspire to hold managerial positions.

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 1. Explain the basic types of Employment and the relationship between the employer and the employee
 2. Draft service agreements (letters of Appointment)
 3. Explain the consequences of enclosing conditions which are inconsistent with labour and other laws
 4. Describe the essential terms and conditions of employment provided under different labour laws
 5. Explain special provisions for employment of trainees, disables and foreigners etc.

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

Six weeks – Conducted on Fridays only (16 March 2018– 04 May 2018)

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs- 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 16 වෙනි සිකුරාදා, 04:53
 

Labour Law & Industrial Relations


Advanced Management Skills

For Whom

Directors, Managers, Administrators and HR Managers

Objectives

At the end of the Certificate Course, participants should be able to:

 • Explain Managerial skills
 • Understand what makes the difference between ‘Good’ and ‘Excellent’?
 • Understand the personal skills that allow you to excel
 • Create a Personal Skill-Set that will set them apart
 • Apply their Emotional Intelligence
 • Communicate elegantly and effectively
 • Build a motivated and inspired team of people
 • Dealing with difficult staff
 • Develop a plan to create ongoing success

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Case Studies and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Tuesdays only (02 August 2018 - 06 September 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 15,000/- + 1,000/-(Registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:49
 

Occupational Safety and Health for Higher Labour

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Supervisors, Safety Officers and Security Officers

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the concept of occupational safety and health (OSH), importance of promotion, and legal provisions;
 • Explain the physical and chemical hazards in the workplace and prevention techniques;
 • Describe the roles of a safety officer to ensure workplace safety;
 • Explain legal provisions for ensuring OSH in Sri Lanka;
 • Explain the relationship between productivity and safety; and
 • Examine a workplace and develop an action plan to improve work environment to minimize accidents.
 • Explain, organize and implement firefighting activities

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

Six weeks – Conducted on Fridays only (05th August 2017 – 09th September 2017)

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 15,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 05:54
 

Workplace Productivity


Advanced Productivity Tools and Techniques

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Productivity & Quality Circle leaders and others interested in productivity

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain and apply Productivity Tools, Super 5S,TQM, TPM, CAD, CAM, BPR, VE, Balanced Score Card and Six Sigma;
 • Design and implement a Business Process Reengineering project to enhance productivity;
 • Explain and apply the concept of Green Productivity
 • Introduce Knowledge Management to enhance productivity of an organization; and
 • Analyze a situation, identify problems, and provide consultancy services on productivity enhancement.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Thursdays only (04 May 2018 - 08 June 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:46
 

Basic productivity Tools and Techniques

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Productivity & Quality Circle Leaders and others interested in productivity

Objectives

After successful completion of the course, Participants should be able to:

 • Explain productivity concepts and different definitions;
 • Explain and apply productivity tools and techniques (5S, Kaizen, Tai Ich Ohno’s seven wastes and quality tools, Why Why analysis, QCC etc.);
 • Examine any work environment and determine most appropriate productivity tool/techniques to apply;
 • Apply the productivity tools and techniques  as a project and improve productivity; and
 • Convince top management, workers, trade unionists and other stakeholders on the need for productivity enhancement.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Tuesdays only (06 February 2018 -13 Mar. 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:45
 

Management of Labour Productivity

For Whom

Directors, Senior Managers, Administrators,  Experienced Managers,  HR Professionals Project Managers,

Objectives

At the end of the Certificate Course, participants should be able to:

 • Explain Labour Productivity
 • Describe why Labour Productivity is important
 • Measures of Labour Productivity
 • Job, Role Design and Development
 • Recruitment & Selection, Induction & Release
 • Job Evaluation & Pay Structures
 • Training and Development
 • Explain and apply Work Study techniques
 • Design and implement a  Office layout
 • Explain Productivity based wage systems.
 • Lead and motivate a labour force and enhance labour productivity and
 • Strengthen labour relations and motivate workers.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Fridays only (04 September 2018 - 09 October 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:47
 
විමසීම්