ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුහුණු වැඩසටහන් මානව සම්පත් කළමනාකරණ
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

මානව සම්පත් කළමනාකරණය

මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා සහ සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සමගින් කෙටිකාලීන පුහුණු පාඨමාලා සහ පුහුණු වැඩමුළු, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබයි. ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා තොරා ගනු ලබන අපේක්ෂකයන් වන්නේ  යෝග්‍ය සේවා අත්දැකීම් සහසිත පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලවල උපාධිධාරින්ය. එසේ වුවත්, විෂය ක්ෂේත්‍රයේ නිරාවරණය සහ අත්දැකීම් පිළිගනිමින් රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශ යන දෙකෙහිම ආයතනවල මධ්‍යම මට්ටමේ සහ මධ්‍ය වෘත්තික විධායක නිලධාරීන්ටද, මූලික උපාධියක් නොමැති වුවද, ලියාදිංචි වීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.

මෙම වැඩසටහන් සඳහා තාක්ෂණීක දායකත්වය සපයන සම්පත්දායකයන් වනුයේ විශ්වවිද්‍යාලයන්හි සහ ජාතික මට්ටමේ ආයතනවල යෝග්‍ය ජාතික සහ අන්තර්ජාතික සුදුසුකම් සහිත මහාචාර්යවරු සහ කථිකාචාර්යවරුන්ය. එසේම, පුහුණුලාභීන් සමග අත්දැකීම් බෙදා හදා ගනිමින් අදාල පුහුණු වැඩසටහන් වල සම්ත්දායකයන් ලෙස ප්‍රමාණවත් අධ්‍යාපන පසුබිමක් සහිත වසර කිහිපයක පළපුරුද්ද සහිත කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු විනිශ්චය සභා ආදී ආයතනයන්හි වත්මන් සහ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් බඳු වෘත්තිකයන්ද වෘත්තිය සමිති නායකයන්ද සිය සේවය ලබා දෙයි.

 

ඩිප්ලොමා පාඨමාලා

Human Resource Management

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Administrators, Trade Unionists and others who aspire to hold managerial positions

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain main management concepts, principles and practices with historical and contemporary perspectives;
 • Describe functions, roles, and responsibilities of a human resource managers;
 • Measure Labor productivity and motivate workers to enhance productivity;
 • Explain the legal frame work, nature, behavior, roles and responsibilities of trade unions; and
 • Demonstrate competencies required to manage and lead a labour force as to accomplish organizational goals.

Modules

 1. Evolution of Management Thought
 2. Human Resource Management; Concepts and Practices
 3. Essential competencies for HR Managers
 4. Motivation for Higher Productivity
 5. Research Methodology
 6. Job analysis, performance appraisal and succession planning
 7. Trade unions: Roles, Responsibilities, Challenges
 8. Occupational Safety and Health for Higher Labour Productivity
 9. Human Resource Development
 10. Organizational Behavior

Methodology

Lectures, discussions, group exercises, take-home assignments, presentations, role plays, simulations, field visits and an action learning project.

Duration

One year

First Batch - 2018.02.12 (Monday)
Second Batch - 2018.07.01 (Sunday)

Medium

English (Conducted only on Sundays) & Sinhala (Conducted only on Saturdays)

Fee

Rs. 75,000/- + Rs. 2000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:57
 

සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා

Essential Competencies for HR Managers

For Whom

Managers, Administrators, Executives, Trade Unionists and others who aspire to be leaders/managers

Objectives

After successful completion of the course, Participants should be able to:

 • Explain different types of human needs, expectations, satisfying factors, and behaviors;
 • Apply SWOT analysis to self and formulate a strategic plan for self development;
 • List, develop, and successfully apply conceptual, social, emotional, and technical skills to interact with others;
 • Describe managerial functions and roles and explain the skills required for each of them;
 • Demonstrate effective communication, presentation, negotiation, decision making, and leadership skills; and
 • Work in challenging situations without stress, develop and maintain strong positive inter-personal relations, and achieve organizational goals and objectives.

Methodology

Lectures, Discussions, Case Studies, Role Plays, Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (23 Sep 2018 – 28 Oct 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

English

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:34
 

Evolution of Management Thought

For Whom

Managers, Executives, Administrators, Trade Unionists and others who aspire to hold managerial/leadership positions

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the historical management concepts, theories and approaches before and after industrial revolution;
 • Explain the concept and process of industrial revolution;
 • Describe the management approaches, theories and different schools of thought;
 • Explain classical, administrative, behavioral, human resources quantitative approaches for management; and
 • Explain western and Japanese management systems.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations.

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (01 July 2018 -05 August 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

English

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:32
 

Human Resource Development

For Whom

Managers (Personal, Human Resource), Executives, Supervisors, Administrators and Entrepreneurs

Objectives

After successful completion of the course, Participants should be able to:

 • Analyze the training needs
 • Organize an effective training programme
 • Develop personalities of employees and impart professional competencies
 • Identify suitable training needs to bridge competency gaps
 • Develop a HRD plan

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, and Take-home Assignments

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (10 March 2019 - 21 April 2019)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

English

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:36
 

Human Resource Management; Concepts and Practices

For Whom

Managers (Personal, Human Resource), Executives, Supervisors, Administrators and Entrepreneurs

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the basic concepts of management;
 • Compare and contrast Personal Management and Human Resource Development;
 • Describe the legal framework related to HRM;
 • Explain the concept and importance of Human Resource Development and Labour Rights;
 • Explain common, individual and group behavior patterns and organization culture; and
 • Deal with workers, trade unions and manage people as to achieve pre-determined organization goals.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Case Studies and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (12 August 2018 -16 Sep 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

English

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

Explain the basic concepts of management;

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:33
 

Job Analysis, Performance Appraisal and Succession Planning

For Whom

HR Managers/Executives, Administrators, Officers, Trade Unionists, Supervisors and Foremen

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Develop plans, programs and projects required to achieve organizational objectives, goals, and mission;
 • Analyze activities, tasks, and work steps and create jobs;
 • Analyze jobs and write job descriptions and job specifications;
 • Decide key performance indicators and work standards;
 • Develop and implement performance appraisal systems;
 • Analyze the employees in terms of age and competency;
 • Design and implement human resource development plan; and
 • Explain the concept and benefits of succession planning.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (27 January 2019 – 03 March 2019)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

English

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:36
 

Motivation for Higher Productivity

For Whom

Managers, Executives, Administrators, Trade Unionists and Productivity Practitioners

Objectives

After successful completion of the course, Participants should be able to:

 • Explain the concepts of productivity and labour productivity, and measurement methods;
 • Explain motivation theories and the relationship between motivation and labour productivity;
 • Explain productivity based wage systems;
 • Explain participatory management approaches;
 • Lead and motivate a labour force and enhance labour productivity; and
 • Strengthen labour relations and motivate workers.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (04 Nov 2018 – 09 Dec 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

English

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:35
 

Occupational Safety and Health for Higher Labour Productivity

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Supervisors, Safety Officers and Security Officers

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the concept of occupational safety and health (OSH), importance of promotion, and legal provisions;
 • Explain the physical and chemical hazards in the workplace and prevention techniques;
 • Describe the roles of a safety officer to ensure workplace safety;
 • Explain legal provisions for ensuring OSH in Sri Lanka;
 • Explain the relationship between productivity and safety; and
 • Examine a workplace and develop an action plan to improve work environment to minimize accidents.
 • Explain to organize and implement fire fighting activities

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments, and Field Visits

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (28 April 2019 – 02 June 2019)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:29
 

Organizational Behavior

For Whom

HR Managers/Executives, Administrators, Officers, Trade Unionists, Supervisors and Foremen

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the functions and roles of management;
 • Define the concepts of organization and organization behavior;
 • Explain the types of human behavior and causes for such behavior as individuals, groups and organizations;
 • Explain the concept of organization culture and use for effective management; and
 • Explain the changing nature of organization behavior and use information communication technology effectively.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (10 March 2019 - 21 April 2019)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

English

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:37
 

Research Methodology

For Whom

Managers, Trade Unionists, Academics and others who wish to design and/or implement research/ survey/ action learning projects

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;
 • Collect representative unbiased data and analyze using statistical and analytical tools required for research;
 • Formulate a research project and write a proposal;
 • Implement a research/survey/action learning project; and
 • Write a comprehensive report to present findings.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (05th November 2017 – 17th December 2017)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 04:54
 

Trade Unions: Roles, Responsibilities and Challenges

For Whom

Trade Unionists, Trade Union Office Staff, HR Managers

Objectives

After successful completion of the course, Participants should be able to:

 • Explain historical background of the trade union movement;
 • National and international legal framework related to trade unions and labour rights;
 • Explain basic principles & practices of management;
 • Apply marketing management approaches to expand the membership and strengthen trade unions;
 • Apply effective financial management principles to trade unions and utilize resources optimally;
 • Apply good governance principles to trade unions;
 • Strengthen members by developing their competencies through training & development; and
 • Explain the concept of planning and develop and implement short term plans and a strategic plan.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (10 March 2019– 21 April 2019)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:28
 

Certificate Courses ( Special )

Disciplinary Procedure (Government)

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Inquiring Officers and trade Unionists

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 1. Explain basic functions of HR Management
 2. Describe common features of a disciplinary procedure and develop such procedures
 3. Conduct investigations, domestic inquiries and record statements
 4. Write reports on domestic inquiries and design Charge sheets and initiate formal disciplinary actions
 5. Prosecute, lead evidence in formal  disciplinary inquiry
 6. Provide information and assist lawyers in dealing with cases in Labour tribunals
 7. Review procedures, Regulatory and make recommendations  for improvement

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

Six weeks – Conducted on Mondays only (04 June 2018 – 09 July 2018)

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs- 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 16 වෙනි සිකුරාදා, 05:08
 

Disciplinary Procedure (Private Sector)

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Inquiring Officers and trade Unionists

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 1. Explain basic functions of HR Management
 2. Describe common features of a disciplinary procedure and develop such procedures
 3. Conduct investigations, domestic inquiries and record statements
 4. Write reports on domestic inquiries and design Charge sheets and initiate formal disciplinary actions
 5. Prosecute, lead evidence in formal  disciplinary inquiry
 6. Provide information and assist lawyers in dealing with cases in Labour tribunals
 7. Review procedures, Regulatory and make recommendations  for improvement

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

Six weeks – Conducted on Mondays only (10 August 2018 – 14 September 2018)

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs- 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 16 වෙනි සිකුරාදා, 05:08
 

English for Office Management

For Whom

Government Officials, those who are aspire to be

Objectives

Provide job oriented knowledge on basic skills in English language for Officials :

Content

 • Conversational Skills
 • Telephone Techniques
 • Conducting Meetings
 • Interview Techniques
 • Expressing Opinions
 • Public Speaking
 • Presentation Techniques
 • Reading  Skills for academic purposes

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

weeks – Conducted on Fridays only (07 March 2018 – 18 April 2018)

Medium

English

Timing

From 0900hrs- 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 16 වෙනි සිකුරාදා, 05:22
 

Human Resource Management; Concepts and Practices

For Whom

Managers (Personal, Human Resource), Executives, Supervisors, Administrators and Entrepreneurs

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the basic concepts of management;
 • Compare and contrast Personal Management and Human Resource Development;
 • Describe the legal framework related to HRM;
 • Explain the concept and importance of Human Resource Development and Labour Rights;
 • Explain common, individual and group behavior patterns and organization culture; and
 • Deal with workers, trade unions and manage people as to achieve pre-determined organization goals.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Case Studies and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Tuesdays only (04th April 2017 -15th May 2017)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

Explain the basic concepts of management;

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 05:50
 

Social Security

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Supervisors, Safety Officers and Security Officers

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the development of concepts associated with social security and practices in Sri Lanka.
 • Describe the legal provisions in general, based on each act/ordinance and applicability
 • Asses EPF and ETF contributions, entitlements and gratuity

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments

Duration

-

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 15,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 05:53
 

Terms and Conditions of Employment

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Supervisors, Trade Unionists and others who aspire to hold managerial positions.

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 1. Explain the basic types of Employment and the relationship between the employer and the employee
 2. Draft service agreements (letters of Appointment)
 3. Explain the consequences of enclosing conditions which are inconsistent with labour and other laws
 4. Describe the essential terms and conditions of employment provided under different labour laws
 5. Explain special provisions for employment of trainees, disables and foreigners etc.

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

Six weeks – Conducted on Fridays only (16 March 2018– 04 May 2018)

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs- 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1000/- (registration fee)

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 16 වෙනි සිකුරාදා, 04:53
 

තෙදින වැඩමුළු

Development of Supervisors

Type

Training workshop

For Whom

Staff engaged in supervisory and allied duties

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain basic principles of management;
 • Explain the roles, responsibilities and duties of a supervisor;
 • Communicate effectively and develop good interpersonal and public relations;
 • Lead a group of workers and motivate them to achieve organization’s objectives; and
 • Enhance labour productivity

Methodology

Lectures, Discussions, Group work & Role play

Duration

Three days (04, 05, 06 Apr 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 8,000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:02
 

Essential Management Skills

Type

Training workshop

For Whom

Directors, Experienced Managers, Administrators, Sales Managers,  HR Professionals Project Managers

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Motivate and inspire employees
 • Coach and develop staff effectively
 • Resolve conflicts quickly
 • Build and lead high performing teams
 • Gain enthusiastic co-operation
 • Resolve performance issues quickly and effectively
 • Delegate tasks with confidence
 • Organize your time and workload

 

Methodology

Lectures, Discussions, Video Films & Group Exercises

Duration

Three days (04, 05, 06 June 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 8,000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:03
 

Junior Executive Development

For Whom

Junior Executives, Management Trainees and Prospective Executives

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain roles, responsibilities and functions of a manager;
 • Communicate effectively, develop and maintain effective interpersonal and public relations;
 • Lead a group of people to achieve the organization’s objectives; and
 • Perform the basic managerial functions toward enhance organizational productivity

Methodology

Lectures, Discussions, Group work, Role plays & Case studies

Duration

Three days (04, 05, 06 July 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 8,000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:01
 

New Management styles

Type

Seminar

For Whom

Directors, Managers, Administrators Sales Managers HR Professionals Project Managers, Change Managers, Experienced Managers

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Explain Management styles
 • Know their own style and how it impacts on others
 • Communicate effectively & influencing skills
 • Coaching & Feedback Skills
 • Building High Performance Teams
 • Motivation Skills & Understanding Others
 • Develop a plan to create ongoing success

Methodology

Lectures, Discussions, Group work & Role play

Duration

Three days (01,02,03 August 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 8,000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:01
 

දෙදින වැඩමුළු

Communication and Negotiation Skills

Type

Training Workshop

For Whom

Managers, Department/Division heads, Supervisors, Trade Unionists and Public Officials

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Describe the process, types and success factors of communication;
 • Communicate effectively and assertively to ensure results;
 • Explain important steps, process, strategies, techniques, and success factors of negotiation;
 • Analyze the opponent and negotiate effectively and successfully; and
 • Possess high degree of emotional intelligence.

Methodology

Lectures, Discussions, Group exercises and Role plays

Duration

Two days (22, 23 Jan. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6,000/= (Lunch, refreshments, training-materials & certificate included)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:21
 

Conflict Management and Grievance Handling

Type

Training

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Public Officials and Trade Union Leaders

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the types, phases and common causes organizational conflicts and effects on production;
 • Define the terms, dissatisfaction, complain, grievance and explain models of grievance handling
 • Analyze latent and blatant conflict situations and suggest solutions to minimize the damages;
 • Explain the negative effects of conflicts and grievance on productivity; and
 • Develop and implement a productive grievances handling system.

Methodology

Lectures, Discussions, Case studies, Role plays, Simulation and Group exercises

Duration

Two days (15, 16 Aug. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids, Lunch & refreshments

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:23
 

Counseling skills

Type

Training Workshop

For Whom

Mangers, Executives, counselling officers and Officers from     Production and service Sector organizations,

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • To help participants  understand the concept and importance of communication & counseling skills
 • To help participants  understand the process of counseling
 • To increase participants’ insight
 • Identify the practical and ethical issues necessary to create a safe environment within which counseling can take place.
 • Identify ways in which they might be personally challenged during counseling sessions

Methodology

Lectures, Discussion, Case studies

Duration

Two days (15, 16 Feb . 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included)

Use logical framework analysis for result oriented planning; and

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:24
 

Internal and External Customer Care

Type

Training

For Whom

Managers, Supervisors, Public Relation Officers, and Sales Persons, Team Leaders and  Receptionists (both public and private sectors)

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the nature of changing world, emerging challenges and the competitive business environment;
 • Describe the basics of TQM and importance of understanding and catering to the needs of customer;
 • Demonstrate skills required to develop and maintain positive and strong relations; and
 • Develop and implement a course of action to strengthen relationships among internal workforce and with the customers/clients.

Methodology

Lectures, Discussions, Case Studies and Role plays, Videos

Duration

Two days (23, 24 Aug. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:21
 

Leadership and Team Building

Type

Training Workshop

For whom

Managers, Executives, Supervisors, Management Assistants and Trade Unionists

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the concepts of power, authority and leadership in a work environment;
 • Analyze individual, group and organization behaviour with a system approach;
 • Explain leadership theories, approaches, traits, types;
 • Be determined to develop characteristics, skills and attitudes required to be an effective leader; and
 • Act as an effective leader and develop and strengthen team culture.

Methodology

Lectures, Discussions, Group exercises, Case studies

Duration

Two days (14, 15 May. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids, Lunch & refreshments included.)

Explain the concepts of power, authority and leadership in a work environment;

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:18
 

Office Management for Productivity Enhancement

Type

Training

For Whom

Executives, Administrative Officers, Management Assistants and Allied grades

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain basic systems (manual and electronic) and procedures associated with office management;
 • Describe the role and importance of the office in smooth running of a business;
 • Electronic and manual filing systems, minutes and maintaining records;
 • Analyze existing systems and procedures and design and implement an improved system;
 • Develop a new office layout for higher productivity and customer satisfaction;

Methodology

Lectures, Discussions, Role play, Group work

Duration

Two days (09, 10 Jul. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:22
 

Organizational Behavior

Type

Training workshop

For whom

Managers, Executives, Supervisors of Production and Service Sectors and Trade Unionists

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the concepts of organization culture, individual and group behavior;
 • Describe team work, leadership, power, and organizational politics;
 • Explain common reasons for conflict and methods for conflict resolution; and
 • Analyze the behaviour of employees and introduce appropriate approaches to motivate/satisfy them for higher performance.

Methodology

Lectures, Discussions, Role plays, Group work

Duration

Two days (04, 05 Jul. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:24
 

Positive Thinking and Work Ethics

Type

Training workshop

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foremen, Trade Unionists and Team Leaders (both public and private sector)

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the concepts and aspects related “Positive Thinking” and “Work Ethics” concepts;
 • Describe relationship between positive thinking and individual and organizational productivity;
 • Explain the benefits of positive thinking for personal development;
 • List essential features of work ethics and develop a set of work ethics; and
 • Think and act positively and change the mindset of others too.

Methodology

Lectures, Discussions, Case studies, Role plays

Duration

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

Two days (23, 24 Apr. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)Two days (01, 02 Jun. 2017)

Explain the concepts and aspects related “Positive Thinking” and “Work Ethics” concepts;

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:20
 

Secretarial Skills Development

Type

Training Workshop

For whom

Secretaries, Personal Assistants and Allied grades

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the roles and responsibilities of a Secretary / Personal Assistant
 • Develop effective interpersonal relations and public relations
 • Perform as an effective and efficient Secretary; and
 • Rise up in career to higher posts

Methodology

Lectures, Discussions, Group Work, Role Play

Duration

Two days (20, 21 June. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids, Lunch & refreshments included.)

Explain the concepts of power, authority and leadership in a work environment;

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:19
 

එක්දින වැඩමුළු

Competency Development for Receptionists / Telephone Operators

Type

Training Workshop

For Whom

Receptionists / Telephone operators

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the roles and responsibilities of a Receptionist/Telephone operator
 • Communicate efficiently and efficiently
 • Develop and maintain productive public relations and;
 • Manage official records and files

Methodology

Lectures & Discussions

Duration

One day (31 May   2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments   included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:39
 

Concept of Power and Art of Leadership

Type

Training Workshop

For Whom

Managers, Supervisors, Executives and Trade Union Members

Objectives

At the end of the training workshop, participants should be able to:

 • Explain Nature of leadership, Power and traits
 • Demonstrate inspirational leadership
 • Do Motivate, to build up a strong team culture.

Methodology

Lectures, Discussions, Role play, Group Work

Duration

One day (04 Sep 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:29
 

Effective Communication

Type

Workshop

For Whom

Senior Managers and Trade Union Leaders

Objectives

At the end of the workshop participants should be able to:

 • Explain the complete communication process and possible causes for distortion;
 • List and describe the types of communication and main factors contributing to effectiveness;
 • Effectively communicate and achieve organizational goals as expected and scheduled; and
 • Improve communication systems and channels at the workplace.

Methodology

Lectures, Discussion, Group work

Duration

One day (04 Sep 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:41
 

Effective Relationship Development with Superiors

Type

Training

For Whom

Junior managers, Executives, Secretaries and Personal Assistants

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain various types of superior subordinate relationships.
 • Analyze the behavior of superiors and understand their needs and expectations of supervisors
 • Perform to the utmost satisfaction of the superiors
 • Improve performance standards and behavioral patterns and deal with supervisors successfully

Methodology

Lectures, Discussions, Case Studies

Duration

One day (08 September 2017)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 07:46
 

Event Management

Type

Seminar

For Whom

Managers, Welfare Officers, Executives and Trade Unionists

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Explain basic types and characteristics of an errant and stakeholders
 • Prepare and action plan with true targets and budgets
 • Find and sponsors to bear expanses
 • Conduct coordination meetings effectively
 • Obtain the support of all stakeholders and important events successfully

Methodology

Lectures, Discussions, Case Studies

Duration

One day (11 December 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:35
 

How to Become an Effective Leader

Type

Training Workshop

For Whom

Supervisors, Executives, and Junior Managers

Objectives

At the end of the training workshop participants should be able to:

 • Compare and contrast the concepts of power and leadership
 • Develop leadership characteristics and skills
 • Demonstrate effective interpersonal and communication skills
 • Work in a group with team spirit and lead to achieve a pre-determined goal.

Methodology

Lectures, Discussions, Role-play, Group work

Duration

One day (28 June 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:32
 

Interpersonal Relations and Public Relations

Type

Training Workshop

For Whom

Receptionists, Telephone Operators, Supervisors, and Public Relations Officers, Sales Personnel

Objectives

At the end of the training workshop participants should be able to:

 • List the stakeholders of an entity and to determine their interests;
 • Analyze the interests and expectations of internal and external customers/clients;
 • Develop and implement a plan of action to satisfy all stakeholders and to boost the image of the organization; and
 • Communicate and interact effectively and build up strong interpersonal relations.

Methodology

Lectures, Discussions, Role Plays

Duration

One day (09 Mar 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:40
 

Main Role of a Human Resource Manager

Type

Seminar

For Whom

Personnel Managers, Human Resource Managers and Human Resource Executives

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Explain basic functions and roles of a traditional human resource manager;
 • Critically examine the applicability of conventional human resource management theories and practices to cater to present needs and face emerging challenges;
 • List the new functions, roles and responsibilities to be played by human resource managers to achieve the optimum level of labour productivity; and
 • Apply new knowledge and develop a human resource development and utilization plan for his/her organization.

Methodology

Lectures, Discussions, Case Studies

Duration

One day (23 Oct 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:41
 

Meeting Techniques

Type

Seminar

For Whom

Senior Managers, Trade Union leaders, Professional and Leaders of NGO’s

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Explain the basic problems in organizing and conducting meetings productively
 • Describe strategies to organize and conduct meetings efficiently and effectively
 • Prepare agendas, select and invite participants, conduct meetings and write minutes of meeting.

Methodology

Lectures, Discussions, Case Studies

Duration

One day (27 Augu 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:32
 

Positive Thinking and Self Motivation

Type

Seminar

For Whom

Junior Managers, Executives, Supervisors, and Trainers

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Describe the concept of positive thinking and related aspects;
 • Explain the potential behavioural change after inculcating positive thinking;
 • Explain the relationship between positive thinking and performance improvement through self motivation; and
 • Demonstrate through exemplary behaviour and influence others to adopt practices of positive thinking and personality development.

Methodology

Lectures, discussions

Duration

One day (05 Apr 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:38
 

Presentation Techniques

Type

Training Workshop

For Whom

Managers, Trade Union Leaders, Lecturers and Public Speakers

Objectives

At the end of the training workshop, participants should be able to:

 • Describe the communication process and critical factors for effective communication;
 • Explain factors affecting the success of speeches/presentations – audience and environment analysis, proper planning and organizing facts, and development of visual aid; and
 • Demonstrate how to make a speech/presentation effectively and professionally.

Methodology

Lectures, Discussion, Role Play (Practice), Video Recording and Performance Analysis

Duration

One day (26 Sep 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:40
 

Problem Solving and Decision Making

Type

Training Workshop

For Whom

Managers and Trade Union Leaders

Objectives

At the end of the training workshop, participants should be able to:

 • Correctly define a problem and analyze it objectively using appropriate analytical tools (cause-effect diagram, fish bone analysis, problem tree analysis, etc);
 • Explain methods, techniques and models of individual and group decision making;
 • Analyze a problem and formulate alternate solutions, assess them and select the most appropriate decision; and
 • Implement, monitor the progress and ensure achievement of expected results.

Methodology

Lectures, Discussions, Group exercises

Duration

One day (11 May 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:34
 

Professionalism and Professional Behavior

Type

Training

For Whom

Administrators, Managers, Consultants, Specialists, Professionals and Trade Union Leaders

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the concept of professionalism
 • Perform their duties meeting to high professional standards
 • Communicate effectively in writing and orally as a professional
 • Demonstrate professional behavior

Methodology

Lectures, Discussions, Case Studies, Group exercises

Duration

One day (13 September 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:33
 

Project Concept and Project Cycle

Type

Workshop

For Whom

Managers, Project Officers, Programme Officers and Planning Officers

Objectives

At the end of the workshop, participants should be able to:

 • Explain the basic concept and specific features of a project;
 • Describe main phases of a project and linkages amongst them;
 • Analyze a problem using cause-effect diagram/problem tree diagram; and
 • Formulate a project as to address a problem successfully.

Methodology

Lectures, Discussions, Case study

Duration

One day (25 April 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 14 වෙනි බදාදා, 02:28
 විමසීම්