ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුහුණු වැඩසටහන් කම්කරු නිති හා කාර්මික සම්බන්ධතා
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කම්කරු නිති හා කාර්මික සම්බන්ධතා

කම්කරු නීති සහ කාර්මික සබඳතා පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා සහ සහතික පත්‍ර පාඨමාලා මෙන්ම කෙටිකාලීන පුහුණු පාඨමාලා සහ පුහුණු වැඩමුළු ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය පවත්වනු ලබයි. ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා  ‍තෝරා ගනු ලබන අපේක්ෂකයන් වන්නේ  යෝග්‍ය සේවා අත්දැකීම් සහසිත පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලවල උපාධිධාරින්ය. එසේ වුවත්, විෂය ක්ෂේත්‍රයේ නිරාවරණය සහ අත්දැකීම් පිළිගනිමින් රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශ යන දෙකෙහිම ආයතනවල මධ්‍යම මට්ටමේ සහ මධ්‍ය වෘත්තික විධායක නිලධාරීන්ටද, මූලික උපාධියක් නොමැති වුවද, ලියාදිංචි වීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.

මෙම වැඩසටහන් සඳහා තාක්ෂණීක දායකත්වය සපයන සම්පත්දායකයන් වනුයේ විශ්වවිද්‍යාලයන්හි සහ ජාතික මට්ටමේ ආයතනවල යෝග්‍ය ජාතික සහ අන්තර්ජාතික සුදුසුකම් සහිත මහාචාර්යවරු සහ කථිකාචාර්යවරුන්ය. එසේම, පුහුණුලාභීන් සමග අත්දැකීම් බෙදා හදා ගනිමින් අදාල පුහුණු වැඩසටහන් වල සම්ත්දායකයන් ලෙස ප්‍රමාණවත් අධ්‍යාපන පසුබිමක් සහිත වසර කිහිපයක පළපුරුද්ද සහිත කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු විනිශ්චය සභා ආදී ආයතනයන්හි වත්මන් සහ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් බඳු වෘත්තිකයන්ද වෘත්තිය සමිති නායකයන්ද සිය සේවය ලබා දෙයි.

 

ඩිප්ලොමා පාඨමාලා

Labour Laws and Industrial Relations

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Administrators, Trade Unionists and others who aspire to hold managerial positions

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain national and international historical background of labour laws and legal provisions related to any type of labour issues (National and international legal framework)
 • Explain power, authority, functions and roles of Labour Department, industrial courts and labour tribunals.
 • Develop and maintain positive and strong relations with tripartite constituents with a clear understanding of the interests of all parties, and
 • Act in different capacities, as a stakeholder implement and assisting to implement labour laws and maintain strong industrial relations.

Modules

 1. Terms and Conditions of Employment
 2. Social Security
 3. Industrial Relations, dealing with Labour Tribunals and Labour Inquiries
 4. Globalization, Emerging Challenges in the Global Economy, International Labour Standards and importance in promoting fair globalization
 5. Research Methodology
 6. Dispute Settlement – Conciliation, Arbitration, Industrial Courts , Labour Tribunals  and Appeal Procedure
 7. Trade unions: Roles, Responsibilities and Challenges
 8. Occupational Safety and health for higher labour productivity
 9. Impact of Labour Laws on Productivity/Competitiveness
 10. Evolution and Delegation of Responsibilities on Labour related National Policies and Legislations

Methodology

Lectures, discussions, group exercises, take-home assignments, presentations, role plays, simulations, field visits and an action learning project.

Duration

One Year
First Batch - 2018.02.08 (Fridays)
Second Batch -  2018.07.01 (Sundays)

Medium

English

Fee

Rs. 75,000/- + Rs. 2000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:55
 

සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා

Dispute settlement – Conciliation,arbitration, industrial courts , labour tribunals and appeal procedure

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Administrators, Trade Unionists and others who aspire to hold managerial positions

Objectives

After successful completion of the course, participants should be conversant of:

 • Explain the types and causes of conflicts and grievances in workplaces;
 • Describe the consequences of industrial disputes at individual, company and national levels;
 • Describe the provisions of the Industrial Disputes Act;
 • Explain the roles and responsibilities of the Department of Labour in prevention and settlement of disputes;
 • Explain the functions and powers of the arbitrators;
 • Industrial courts and labour tribunals; and
 • Powers of the Minister in dispute settlement.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (27 January 2018 – 03 March 2019)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:27
 

Functions, Roles and Responsibilities of the Labour Department

For Whom

HR Managers, Executives, Trade Unionists and others who aspire to become HR Managers

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the background of the establishment of the Department of Labour in Sri Lanka;
 • Describe basic principles and purpose of labour laws;
 • Explain the present structure and divisions of Labour Department;
 • Explain the functions, roles and responsibilities of each division of the Department of Labour; and
 • Explain the internal and external environment of the Department of Labour.

Methodology

Lectures, discussions, group exercises, Video presentations, case studies, role plays and simulations.

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (28 April 2019– 02 June 2019)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration Fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:32
 

Globalization, Emerging Challenges in the Global Economy, International Labour Standards and Importance in Promoting Fair Globalization

For Whom

HR Managers, Administrators, Trade Unionists, Supervisors, Government officials handling labour matters

Objectives

After successful completion of the course, Participants should be able to:

 • Explain the globalization and related aspects
 • Explain challenges, impacts on countries, organizations, industries and individuals
 • Explain historical background of labour laws in the world and in Sri Lanka
 • Explain the evolution of the labour law in Sri Lanka
 • Explain the back ground of setting the International Labour Organization (ILO)
 • Describe ILO conventions, Ratification, its impact on local labour law &
 • Explain Fair globalization, post globalization era, emerging new concepts [Decent work, Millennium Development Goals (MDG), Core Labour standards, Global Compact]

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (04 November 2018 – 09 December 2018)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

Explain the globalization and related aspects

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:25
 

Industrial Relation, Social Dialogue and Workplace Co-operation

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Administrators, Trade Unionists and others who aspire to hold managerial positions

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 1. Explain the historical background of industrial relations;
 2. Explain the provisions of Industrial Disputes Act to prevent and settle disputes;
 3. Explain types of industrial disputes and the causes and effects
 4. Describe the importance of good industrial relations, social doglegs, dialogues, Workplace Co-operation and their benefits to employers, employees and the nation;
 5. Describe the concepts of Collective bargaining and Collective Agreements;
 6. Explain positive and effective industrial relations within and beyond labour laws; &
 7. Explain the important  aspect of disciplinary inquire procedure

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments, and Field Visits

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (23 September 2018– 28 October.2018)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:25
 

Issues Dealing with Labour Tribunals

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Administrators, Trade Unionists and others who aspire to hold managerial positions

Objectives

After successful completion of the course, Participants should be able to:

 • Explain present global developments, high competition, and emerging business challenges;
 • Critically examine positive and negative impacts of labour laws on productivity;
 • Explain the rights and responsibilities and obligations of employers and employees to contribute socioeconomic development;
 • Analyze costs and benefits of adhering to labour laws in terms of productivity; and
 • Explain methods to strengthen labour relations and labour productivity for the benefit of all parties.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Video Presentations, Case Studies, Role Plays and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Sundays only (10 March 2019– 21 April 2019)

Medium

English

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 12,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:31
 

Certificate Courses ( Special )

Advanced Management Skills

For Whom

Directors, Managers, Administrators and HR Managers

Objectives

At the end of the Certificate Course, participants should be able to:

 • Explain Managerial skills
 • Understand what makes the difference between ‘Good’ and ‘Excellent’?
 • Understand the personal skills that allow you to excel
 • Create a Personal Skill-Set that will set them apart
 • Apply their Emotional Intelligence
 • Communicate elegantly and effectively
 • Build a motivated and inspired team of people
 • Dealing with difficult staff
 • Develop a plan to create ongoing success

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Case Studies and Simulations

Duration

Six weeks – Conducted on Tuesdays only (02 August 2018 - 06 September 2018)

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 15,000/- + 1,000/-(Registration fee)

Explain the types of researches and surveys and how to develop research/survey proposals;

 

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:49
 

Occupational Safety and Health for Higher Labour

For Whom

Administrators, Managers, Executives, Supervisors, Safety Officers and Security Officers

Objectives

After successful completion of the course, participants should be able to:

 • Explain the concept of occupational safety and health (OSH), importance of promotion, and legal provisions;
 • Explain the physical and chemical hazards in the workplace and prevention techniques;
 • Describe the roles of a safety officer to ensure workplace safety;
 • Explain legal provisions for ensuring OSH in Sri Lanka;
 • Explain the relationship between productivity and safety; and
 • Examine a workplace and develop an action plan to improve work environment to minimize accidents.
 • Explain, organize and implement firefighting activities

Methodology

Lectures, Role Plays, Simulations, Individual and Group Exercises, Take-home Assignments.

Duration

Six weeks – Conducted on Fridays only (05th August 2017 – 09th September 2017)

Medium

Sinhala

Timing

From 0900hrs - 1700hrs

Fee

Rs. 15,000/- + Rs. 1,000/- (registration fee)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 05:54
 

තෙදින වැඩමුළු

Disciplinary Procedure

For Whom

Managers, Executives, Inquiry Officers and Trade Unionists

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain basic functions of HR management;
 • Describe common features of a disciplinary procedure and develop such procedures;
 • Conduct investigation, domestic inquiries and record statements;
 • Write reports on domestic inquiries and design charge sheets and initiate formal disciplinary action;
 • Prosecute, lead evidence in a formal disciplinary inquiry;
 • Provide information and assist lawyers in dealing with cases of labour tribunals; and
 • Review procedures regularly and make recommendations for improvement.

Methodology

Lectures, Discussions, Brainstorming, Role Plays, Group Exercises and Case Studies

Duration

Three days (14, 15, 16 August 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 8,000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:00
 

Disciplinary Procedure (Tamil)

For Whom

Managers, Executives, Inquiry Officers and Trade Unionists

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain basic functions of HR management;
 • Describe common features of a disciplinary procedure and develop such procedures;
 • Conduct investigation, domestic inquiries and record statements;
 • Write reports on domestic inquiries and design charge sheets and initiate formal disciplinary action;
 • Prosecute, lead evidence in a formal disciplinary inquiry;
 • Provide information and assist lawyers in dealing with cases of labour tribunals; and
 • Review procedures regularly and make recommendations for improvement.

Methodology

Lectures, Discussions, Brainstorming, Role Plays, Group Exercises and Case Studies

Duration

Three days (12, 13, 14 June 2018)

Medium

Tamil

Fee

Rs. 8,000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:59
 

Enhancing Knowledge on Laws Contributing to Industrial Peace

Type

Training Workshop

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Prospective Professionals

Objectives

At the end of the Training, Participants should be able to:

 • Explain legal provisions in relevant labour laws;
 • Describe legal instruments created to prevent and settle industrial disputes;
 • Explain limitations and conditions of employing women, young persons and children; and
 • Describe legal provisions related to termination of employment.

Methodology

Lectures, Discussions & Case Evaluations

Duration

Three days (20, 21, 22 March 2018)

Timing

From 0830hrs  - 1700hrs

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 8,000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included)

Describe legal instruments created to prevent and settle industrial disputes;

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:58
 

Occupational Safety & Health and Fire Safety towards enhancing Labour Productivity

Type

Training Workshop

For Whom

Factory Managers, Safety officers, Security Supervisors and Trade Unionists

Objectives

At the end of the workshop, participants should be able to:

 • Describe the importance of industrial safety and to present an account of the workplace accidents in Sri Lanka and in the world;
 • Explain measures to be taken to ensure industrial safety;
 • Design guidelines and organize a programme to promote safety at the workplace;
 • Explain the legal provisions applicable to industrial accidents and compensation; and
 • Design and implement a fire safety plan.

Methodology

Lectures, Discussions, Video films and Demonstrations

Duration

Three days (09, 10, 11 May 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 8,000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments included)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:59
 

දෙදින වැඩමුළු

Collective Bargaining and Negotiating Agreements

Type

Training

For Whom

Prospective parties for collective bargaining

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the importance and legal framework of collective bargaining;
 • Describe the bargaining strategies and delineate the process involved in collective bargaining;
 • List the knowledge, skills & conditions necessary for collective bargaining; and
 • Be productively involved in collective bargaining.

Methodology

Lectures, Discussions, Case studies, Role plays

Duration

Two days (08, 09 November 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:18
 

Effective Trade Unionism for Work Place Harmony

For Whom

Trade Unionists (Leaders and Members)

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the historical background of trade unionism in global & national context;
 • Describe legal framework for Trade Union operations in Sri Lanka;
 • List actions for better trade union management (promotion and marketing, finances, administration)
 • Explain the importance of introducing good governance and democratic rule for trade unions; and
 • List roles/responsibilities of trade unionists for the benefit of members with short-term and long-term perspective.

Methodology

Lectures, Discussions, Group exercises, Case studies

Duration

Two days (21, 22 May 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:11
 

Empowerment of Future Trade Union Leaders

For Whom

Trade Unionists (leaders to be)

Objectives

At the end of the training, participants  should be able to:

 • Explain historical background and legal framework of trade unionism, previous action, successes & failures;
 • Explain emerging challenges and opportunities at national, organizational, individual & trade union levels;
 • List roles and functions of a trade union leader;
 • Demonstrate skills for effective communication, negotiation, IT, management, interpersonal relations, marketing and attracting members;
 • Productively negotiate with employers, government officials, and union members to achieve optimum results; and
 • Efficiently and Effectively manage trade unions

Methodology

Lectures, Discussions, Case studies, Role plays

Duration

Two days (06, 07 March 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/= (Certification, Training aids, Lunch & refreshments Included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:09
 

Prevention and Settlement of Industrial Disputes

For Whom

Employers, Managers, Trade Unionists, Social Leaders

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain the concept, scope and objectives of industrial relations;
 • Describe the nature, common causes of industrial disputes;
 • Explain basic concepts of Organizational Behaviour; and
 • Describe role of Employers/ Managers, Trade Unions and Government in handling disputes.
 • Facilitate prevention and settlement of disputes contributing to Industrial Peace

Methodology

Lectures, Discussions, Group work, Case studies

Duration

Two days (23, 24 July 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:13
 

Roles & Responsibilities of Office Assistant for Higher Labour Productivity - Government

Type

Training Workshop

For Whom

Office Assistants

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain objectives of establishing Office Employees’ Service.(OES)
 • Identify basic information of the Office Employees’ Service.
 • Explain the basics of public accounting system.
 • Describe organizational chat/system of government institutions and cord of Ethics.

Methodology

Lectures, Discussions, Group exercises, Case studies

Duration

Two days (11, 12 September 2018)

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 6000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:16
 

එක්දින වැඩමුළු

Effective implementation of Industrial laws in Turbulent Economic Environment

Type

Workshop

For Whom

HR Managers, Administrators, Trade Unionists, Supervisors, Government officials handling labour matters

Objectives

At the end of the workshop, participants should be able to:

 • Analyze the nature of the global turbulent economy and its impact on Sri Lankan economy
 • Explain how an organization implements industrial laws effectively
 • Explain the benefits of effective implementation of industrial law
 • Explain how the workforce could be motivated and enhance productivity in an organization by fully complying with the industrial law

Methodology

Lectures, Discussions, Role play, Group work

Duration

One day (09 July 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3000/= (Lunch & refreshments included)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:33
 

International Labour Standards (ILS)

Type

Seminar

For Whom

Directors, Managers, Administrators, Trade Unionists, Government Officials/Policy makers

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Explain relevant provisions of conventions of the International Labour Organization  (ILO);
 • Explain monitoring mechanisms and complain procedure;
 • Describe the relevant international labour standards(ILS);
 • Describe the relationship between international trade concessions and ILS; and
 • Explan other factors inhibiting export business.

Methodology

Lectures, Discussions, Case studies

Duration

One Day (31st October 2017)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 24 වෙනි සදුදා, 07:41
 

Introduction to Employee Social Security System in Sri Lanka

Type

Seminar

For Whom

HR Managers, Executives, and Trade Unionists

Objectives

At the end of the Seminar, Participants should be able to:

 • Describe the purpose of a social security system and the historical background;
 • Explain present employee social security system in Sri Lanka and the benefits to employees; and
 • Describe legal provisions, employer obligations related to social security of employees.

Methodology

Lectures, Discussions, Case Studies

Duration

One day (07 Sep. 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:34
 

Provisions in the Shop and Office Act

Type

Training / Seminar

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, and Trade Unionists

Objectives

At the end of the seminar, participants should be able to:

 • Explain the main purpose of the Shop and Office Act;
 • Describe the main provisions of the Shop and Office Act and applicability; and
 • Explain the types of records to be maintained by the employers.

Methodology

Lectures, Discussions, Case studies

Duration

One Day (03 Apr 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:31
 

Roles & Responsibilities of Office Assistant for Higher Labour Productivity - Government

Type

training Workshop

For Whom

Office Assistants

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain objectives of establishing Office Employees’ Service.(OES)
 • Identify basic information of the Office Employees’ Service.
 • Explain the basics of public accounting system.
 • Describe organizational chart/system of government institutions and cord of Ethics.

Methodology

Lectures, Discussions, Case studies

Duration

One day (27 Sep 2018)

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 3000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:35
 

Roles & Responsibilities of Office Assistant for Higher Labour Productivity - Statutory

Type

Training Seminar

For Whom

Office Assistants

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain objectives of establishing Office Employees’ Service.(OES)
 • Identify basic information of the Office Employees’ Service.
 • Explain the basics of public accounting system.
 • Describe Organizational Chart/system of government institutions and cord Code of Ethics.

Methodology

Lectures, Discussions, Group exercises, Case studies

Duration

One day (19 June 2018)

Medium

Sinhala

Fee

Rs. 3000/=(Certification, Training aids,  Lunch & refreshments include)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:32
 

Special Conditions for Employment of Women, Young Persons & Children, Disabled and Foreigners

Type

Training Workshop

For Whom

Managers, Executives, Supervisors, Foreman, and Trade Unionists

Objectives

At the end of the training, participants should be able to:

 • Explain national and international labour laws;
 • Conventions and regulations with special provisions for employment of women and children;
 • Explain children's rights and elders responsibility;
 • Describe ILO standards to ensure rights of women and children; and
 • Explain gender concept and the need for gender mainstreaming.

Methodology

Lectures, Discussions, Group Exercises, Case Studies

Duration

One day ( 09 October 2018)

Medium

Sinhala / English

Fee

Rs. 3,000/= (Lunch & refreshments included.)

How to Apply

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 පෙබරවාරි 13 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:36
 විමසීම්