ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
සේවාවන්

National Institute of Labour Studies

 

NILS හි පැවැත්වෙන පුහුණු වැඩසටහන්

left direction
right direction

ඉදිරි වැඩසටහන්

වැඩසටහන් නම වැඩසටහන් වර්ගය ආරම්භක දිනය
සියල්ල

පුවත් හා සිදුවීම්

විමසීම්